Przedsiębiorstwo Budowlane „PBR” S.A. szanuje i przestrzega prawa Użytkowników do prywatności. Poniżej znajdują się informacje istotne dla Użytkowników na temat tego w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o Użytkownikach strony internetowej http://www.pbrwyrzysk.pl/ oraz w jaki sposób Przedsiębiorstwo Budowlane „PBR” S.A. dba o ochronę danych osobowych Użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników strony internetowej http://www.pbrwyrzysk.pl/

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane w Serwisie zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej Użytkownika jest niezbędne do skorzystania z formularza dostępnego na stronie. W tym celu Użytkownik wyraża zgodę dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby skorzystania z powyższej usługi, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Przedsiębiorstwo Budowlane PBR S.A. wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania przedmiotowej usługi.

Zakres danych

Na potrzeby świadczenia usług przez Serwis przetwarzane są dane osobowe Użytkowników.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

Przedsiębiorstwo Budowlane „PBR” S.A.
ul. 22 stycznia 53
89-300 Wyrzysk

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Przedsiębiorstwo Budowlane „PBR” S.A. za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. PBR S.A. może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników, dla celów świadczenia usług oraz komunikacji z Użytkownikami.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu korzystania z usług dostępnych w Serwisie, może się zwrócić do Przedsiębiorstwa Budowlanego „PBR” S.A. z prośbą o umożliwienie dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych. Użytkownik ma również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

PBR S.A. nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim. Dane, jakie PBR S.A. może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników. Ze względów technicznych PBR S.A. może powierzyć przetwarzanie, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w ramach Portalu nie są poddawane profilowaniu, poza wykorzystywaniem plików cookies na potrzeby wyświetlania Użytkownikom reklam dostosowanych do ich oczekiwań. Więcej informacji o możliwości wyłączenia plików cookies w Polityce Cookies.

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. PBR S.A. wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności Użytkowników. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek Serwisu dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w zgodnie z art. 29 RODO.

Przetwarzanie innych danych Użytkowników Serwisu

Na portalu zbieramy także informacje zawarte w logach systemowych (adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją serwera. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji demograficznych dotyczących odwiedzających Serwis.