Zarząd Przedsiębiorstwa Budowlanego PBR S.A. na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 Statutu, zwołuje na dzień 17 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Wyrzysku przy ul. 22 Stycznia 53, o godz. 12.00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:

– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok,

– udzielenie absolutorium władzom Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r.,

– podziału zysku za rok 2020,

– wyboru Rady Nadzorczej,

– zmiany Statutu Spółki – § 23 ust. 6

Dotychczasowa brzmienie § 23 ust. 6 Statutu:

„ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w Wyrzysku.”

Proponowane brzmienie § 23 ust. 6 Statutu:

„ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może odbyć się w Wyrzysku, w Bydgoszczy albo w Poznaniu.”

  1. Zamknięcie.