Zarząd Przedsiębiorstwa Budowlanego PBR S.A. na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 Statutu zwołuje na dzień 22 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Wyrzysku przy ul. 22 Stycznia 53 o godz. 12.00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:

– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok

– udzielenia absolutorium władzom Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.

– podziału zysku za rok 2021

  1. Zamknięcie