Zarząd Przedsiębiorstwa Budowlanego PBR S.A. na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 Statutu zwołuje na dzień 28 października 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Wyrzysku przy ul. 22 Stycznia 53 o godz. 12.00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 8/201 z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie podziału zysku za rok 2020 w części dotyczącej wypłaty dywidendy
  3. Zamknięcie