Komunikat

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowlanego PBR S.A. na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 Statutu zwołuje na dzień 28 maja 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Wyrzysku przy ul. 22 Stycznia 53 o godz. 12.00. Porządek obrad: Otwarcie i...

Komunikat

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowlanego „PBR” S.A. na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych...